Afbeelding 3

Thema's

KNB Duurzaamheidsagenda 2016-2018

'Bestemd voor de Toekomst'

Kringloop keramiek

De Nederlandse bouwkeramische industrie produceert gebakken kleiproducten voor een duurzame en dierbare leefomgeving.  De in branchevereniging  Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) samenwerkende bedrijven streven naar minimalisering  van de ongewenste effecten op mens en milieu als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Veiligheid en gezondheid van de medewerkers heeft prioriteit.  

Het duurzaamheidsbeleid van de sector concentreert zich op arbeidsveiligheid, verantwoorde grondstofwinning, effici├źnt energiegebruik en het terugdringen van emissies. Deze thema's staan ook centraal in deze derde KNB duurzaamheidsagenda.

Klimaatdoelstellingen op mondiaal, Europees en nationaal niveau vormen voor alle bedrijven, organisaties en landen een heldere koers. Het klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 bevat afspraken over het terugdringen van broeigassen en het verminderen van gebruik van fossiele energiebronnen. Het vormt ook leidraad voor de ambities van de keramische industrie. In de duurzaamheidsagenda 2016-2018 wordt focus gelegd op de thema's waar de sector nog vooruitgang  kan en ook moet maken. Centraal staan het beperken van de bijdrage aan klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Verder gaat de gezondheid en veiligheid van werknemers voor alles en dienen op termijn - waar zinvol - kringlopen worden gesloten.

Duurzame grondstofwinning

Klei is een ruim voorradige, lokaal aanwezige en natuurlijke grondstof. Jaarlijks wordt meer klei in de uiterwaarden van het rivierengebied in Nederland afgezet dan gewonnen. Het is daarmee een hernieuwbare grondstof. Dit is wetenschappelijk vastgesteld. Door klimaatverandering nemen de kansen op wateroverlast en overstromingen toe. De winning van rivierklei vermindert de kans op rivieroverstromingen en beperkt de behoefte aan baggeren. Het beschermt tegen hoog water en leidt tot nieuwe natuur. Kleiwinning is aan strikte regels gebonden en gebeurt met respect voor flora en fauna. Hierbij wordt gewerkt volgens een ministerieel goedgekeurde Gedragscode. Na zorgvuldige kleiwinning, volgens een met het Wereld Natuur Fonds afgestemde methode, krijgen de kleiwinningsgebieden veelal de bestemming als natuurgebied. Ingezet wordt op verdergaande optimalisatie van verantwoorde kleiwinning en het bevorderen van de groei van de biodiversiteit in de kleiwingebieden. De koppeling tussen kleiwinning en de maatschappelijke baten daarvan worden nader onderzocht en in kaart gebracht.

Energiebesparing bij productie

Bij de productie van bouwkeramiek wordt energie ingezet voor het vormen, drogen en bakken van de klei. Dankzij het bakproces gaan de producten uitzonderlijk lang mee. Energiebesparing en het terugdringen van emissies zijn al decennia lang speerpunten van de keramische industrie. De Trias Energetica vormt de leidraad. Uitdaging is om met steeds minder energie de keramische bouwmaterialen te produceren en vervolgens waar mogelijk fossiele brandstoffen te vervangen door energie uit hernieuwbare bronnen. Door innovatie in de productietechnologie en stappen op het gebied van productinnovatie wil de keramische industrie de energie-inhoud van haar producten sterk verminderen. De ambities en de te volgen weg zijn vastgelegd in deRoutekaart 2030 Bouwkeramiek. Het onderzoek naar energiebesparing door innovaties in de oventechnologie wordt geïntensiveerd en studie wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden voor gebruik van biogas.

Gezond, veilig en inclusiefproduceren

De keramische industrie streeft zowel in de fabrieken als in de keten naar steeds betere arbeidsomstandigheden en een steeds hoger veiligheidsniveau. Een actieplan wordt uitgevoerd om de veiligheidscultuur binnen de keramische sector verder te verbeteren en het veiligheidsgedrag van medewerkers te optimaliseren. Doel is reductie van het aantal arbeidsongevallen en verbetering  van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Punt van aandacht blijft vermindering  van de beroepsmatige blootstelling van medewerkers aan respirabel stof. Nieuw isinclusief ondernemerschap"om iedereen de kans te geven om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt". De sector zal naar vermogen  een maximale inspanning leveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de industrie aan een baan te helpen.

Energiezuinige toepassingen en hergebruik

De lange levensduur te samen met een zeer lage onderhoudsbehoefte van keramische bouwproducten, zorgen voor gunstige economische- en milieuprestaties in de toepassing. Keramiek draagt bij aan een gezond en comfortabel binnenklimaat en vormt door de natuurlijke uitstraling, de basis voor aantrekkelijke gebouwen en een prettige leefomgeving. Dat past goed binnen de sociale aspecten van duurzaamheid.  Energiezuinige gebouwen hebben de toekomst. Daarom wordt studie gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van keramische producten en systemen aan zeer energiezuinige gebouwen. Ook optimalisatie van grondstofgebruik, hergebruik- en recyclingmogelijkheden en het sluiten van de kringlopen worden daarbij meegenomen.

Download hier de KNB Duurzaamheidsagenda 2016-2018

 

Animatievideo routekaart 2030