Afbeelding 7

Thema's

Duurzaam gebruik

Voor een goede beoordeling van de ecologische aspecten moet niet alleen de productiefase worden beschouwd maar ook de (her)gebruiks- en afvalfase. De levensduur van een product heeft grote invloed op de werkelijke milieuprestaties. Daarom is de keuze voor een mooi kwaliteitsproduct als straatbaksteen dat heel lang meegaat vaak te prefereren boven een minder fraai product.

Kwaliteitsproducten

De levensduur van een product is één van de belangrijkste aspecten in relatie tot de werkelijke milieubelasting. Door de eeuwen heen is bewezen dat straatbaksteen een zeer lange levensduur heeft. Dat heeft zowel een relatie met de esthetische- als met de technische eigenschappen.

De kwaliteiten van straatbaksteen zijn: robuust, veilig, niet schadelijk voor de gezondheid, vormvast, kleurecht, onderhoudsarm, resistent, onbrandbaar en milieuverantwoord. De producten zijn bestand tegen zware condities, zoals weer en wind, temperatuurwisselingen, water en agressieve stoffen. Tevens worden er geen toxische of allergene substanties afgegeven.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is volgens de huidige opvattingen veel meer dan alleen rekening houden met ecologische aspecten of het toepassen van energiebesparende maatregelen.

Duurzaam Bouwen is het verantwoord omgaan met de leefomgeving. Zodat iedereen prettig kan wonen, werken en recreëren zonder dat het milieu teveel wordt belast. Het draait erom de kwaliteit op het gebied van ecologie, sociale aspecten en economie integraal te verbeteren, zonder dat er afval, vervuiling enzovoort wordt afgewenteld naar elders of later.

Straatbaksteen wordt volop ingezet om aan bovengenoemde stelregels van duurzaamheid te voldoen. Het is immers een kwaliteitsproduct met een bewezen 'eeuwenlange' technische levensduur (zonder onderhoud) en een bron voor ontwerpen met hoge architectonische kwaliteit. Straatbaksteen veroudert bovendien fraai. Een en ander resulteert in een gezonde, veilige en comfortabele omgeving.

Als duurzaamheidargumenten zijn te noemen:

People:

 • er wordt voldaan aan alle Nederlandse regelgeving
 • modern- en schoon productieproces
 • straatbaksteen is goed machinaal te verwerken
 • lage geluidsemissie

Planet:

 • door het efficiënte productieproces en de zeer lange levensduur een lage milieubelasting
 • hoge mate van hergebruik van grondstoffen
 • uitstekende waterpasseerbare eigenschappen voor het in stand houden van de gewenste grondwaterstand en snelle afvoer regenwater
 • geen afvalstoffen of uitloging gevaarlijke stoffen
 • bescherming van landschap, natuur- en cultuurhistorische waarden
 • beperkt transport door gebruik lokale grondstof en Nederlandse productielocaties
 • toenemend gebruik van alternatieve energiebronnen

Profit:

 • lage 'Total Cost of Ownership'
 • lage onderhoudskosten
 • zeer lange levensduur en waardevast product
 • lage milieukosten (afkoppelen regenwater, waterpasseerbaarheid)

Straatbaksteen blijvend goed

Kwaliteit
Straatbaksteen biedt kwaliteit, éérlijke kwaliteit. Ook als het gaat om de onderbouwing daarvan. Niet door te vluchten in een vergelijking met andere materialen, maar door transparantie, het noemen van feiten en uit te gaan van de eigen kracht.

De feiten 
In mei 2012 werd een brancherepresentatieve LCA van straatbaksteen afgerond. SGS INTRON verrichte de studie overeenkomstig de Straatbaksteen daarvoor geldende SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van ISO 14040/44, ISO 21930 en NEN 8006 en aan de eisen van het MRPI toetsingsprotocol. De toetsing werd uitgevoerd door IVAM, een onafhankelijk en door Stichting MRPI erkend toetsend LCA bureau.

LCA-gegevens
De LCA-gegevens voor straatbaksteen zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase van SBK (www.milieudatabase.nl) die de basis vormt voor de verschillende instrumenten voor het meten van duurzaamheid van bouwwerken.  KNB adviseert, net als alle andere organisaties van producenten, om uitsluitend gegevens van de Nationale Milieudatabase te gebruiken.

Milieukostenindicator straatbaksteen
De nieuwste LCA straatbaksteen toont aan, dat de inspanningen van de straatbaksteenindustrie op het gebied van energiereductie en vermindering van emissies een verdergaand positief effect op het milieuprofiel hebben. Dit is terug te zien in de schaduwkosten (ofwel alle milieukosten vertaald in een prijs), uitgedrukt in de  zogenaamde milieukostenindicator (MKI). Zie www.nibe.info/nl

In de milieuclassificaties van NIBE scoort een wegverharding met straatbaksteen het beste in alle categorieën voor wegverharding. Met klasse 1a is het milieutechnisch de beste keuze. De Milieukostenindicator (MKI) van straatbaksteen is € 6,76 per 1m2. Ter vergelijking: de schaduwkosten van wegverhardingen met betonklinkers zijn circa 28% hoger en die van Europees natuursteen zelfs 250% hoger.

Duurzaamheid 
Duurzaamheid gaat verder dan louter LCA-gegevens van een product. Het gaat om het product in de toepassing en om de onderlinge samenhang van feiten.

KNB zet de duurzaamheidskwaliteiten van het gebakken materiaal graag voor u op een rij:

 • De klei voor straatbaksteen is een hernieuwbare, lokale grondstof.
 • Kleiwinning geeft nieuwe natuur in de uiterwaarden en biedt bescherming tegen hoog water van rivieren.
 • De transportafstanden zijn kort door gebruik van lokale grondstof en Nederlandse productielocaties.
 • Straatbaksteen is kleurvast en heeft een bewezen lange levensduur.
 • Straatbaksteen kan veelvuldig worden hergebruikt.
 • Straatbaksteen draagt zorg voor een duurzame en prettige leefomgeving.

Kortom: straatbaksteen biedt tegen aanvaardbare kosten een prima investering in de toekomst.